ผู้บริหาร

นายศรีสมุทร กัลป์ชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/07/2012
ปรับปรุง 17/08/2013
สถิติผู้เข้าชม 44921
Page Views 57334
การพัฒนาครู
การอบรมครู UTQ
ประวัติผู้อำนวยการ
ประวัตินายศรีสมุทร กัลป์ชัย
การสอน Project-Based Learning
การสอน Project-Based Learning
คลังข้อสอบ
คลังข้อสอบ online
การบริหารงานการเงินและพัสดุ
การบริหารงานการเงินและพัสดุ
การบริหารงานการเงินและพัสดุ

1.  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง

3.  การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

10.  การการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

11.  การวางแผนพัสดุ

12.  การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

13.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

14.  การจัดหาพัสดุ

15.  การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

17.  การเบิกเงินจากคลัง

18.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ        การจ่ายเงิน

19.  การนำเงินส่งคลัง

20.  การจัดทำบัญชีการเงิน

21.  การจัดทำรายงานทางการเงิน และ          งบการเงิน

                      22.  การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน  การเบิกเงินจากคลัง
 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ